× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

آهوانی

نویسنده: مهدی محبی کرمانی

آمد، نشست و فقط نگاهم کرد. و چه می‎توانستم با آن نگاه بکنم؟ نگاهی که آشنا بود و نمی‌دانستم که از کی و از کجا؟

نگاهی که افسونم می‌کرد و نمی‌دانستم چرا؟ و نگاهی که دوست داشتم و می‌دانستم که نمی‌خواهم به آنی از من برگیرد. و چه می‌توانستم با آن نگاه بکنم؟  نگاهش کردم و فقط نگاهش، بی‌کلامی در بین. در نگاهش سکر شرابی هزارساله بود که آتش به جانم می‌انداخت و می‌دانستم که نمی‌خواهم به آنی هم نگاه از او بگیرم و چه می‌توانستم با آن نگاه بکنم؟ حکایت آتش بود و اشتیاقِ تنی یخ‌زده، و می‌سوختم در آن آتش و آب می‌شدم در آن آفتاب، که نگاه او بود.

صفحه 7

قیمت: 11,000 تومان
پاکت خرید
آهوانی
آهوانی

لام

 هنر سیر و سفر

هنر سیر و سفر

متاسفانه بسیار دشوار است نگرانی‌های کمابیش دائمی‌امان در مورد آینده را به یاد بیاوریم، زیرا در بازگشت‌مان از جایی که بودیم، شاید نخستین چیزی که... بیشتر بخوان

لام

 شوهر آهو خانم

شوهر آهو خانم

110,000 تومان
 عشق در زمستان آغاز می شود

عشق در زمستان آغاز می شود

16,500 تومان
 پاییز فصل آخر سال است

پاییز فصل آخر سال است

28,000 تومان
 شازده حمام

شازده حمام

80,000 تومان