× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

فیل :داستانک های فلسفی برتولت برشت

نویسنده: برتولت برشت

آقای  کوینر می‌گفت:

بسیاری از اشتباهات از آن‌جا ناشی می‌شود که شنوندگان هرگز حرف سخنرانان را قطع نمی‌کنند یا به‌ندرت این کار را می‌کنند. به این ترتیب سخنران کلیت فریبنده‌ای می‌سازد که چون کامل است هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به ‌آن شک کند. به‌نظر می‌رسد حتا تک‌تک اجزا جداگانه‌اش نیز مورد قبول واقع می‌شود، هرچند که اجزا جداگانه هم در نهایت فقط با همان کلیت کذایی هم‌خوان هستند.

صفحه 86

قیمت: 27,000 تومان
پاکت خرید
فیل :داستانک های فلسفی برتولت برشت
فیل :داستانک های فلسفی برتولت برشت

لام

 پرنده‌‌ی من

پرنده‌‌ی من

امیر به طرف آینده می‌رود. عاشق آینده است. گذشته را دوست ندارد، آن همه گذشته زنانه‌ای که نه از دیوار پریدن دارد نه دوچرخه‌سواری نه فوتبال در محله. گذشته‌ای پر از پچ‌پچه و حرف‌های درگوشی و خاله‌بازی است. گذشته‌ای که به زیرزمین‌های تاریک و پستوها منتهی می‌شود. امیر حاضر نیست حت یک قدم با من به عقب برگردد. بیشتر بخوان

لام

 فلسفه تنهایی

فلسفه تنهایی

35,000 تومان
 دنیای سوفی

دنیای سوفی

(تمام شد)
 دختر پرتقال

دختر پرتقال

14,000 تومان
 فلسفه مدرن فرانسه

فلسفه مدرن فرانسه

48,000 تومان