× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

حماسه سیاهکل

نویسنده: حمید اشرف انوش صالحی

بعد از آنکه گروه جزنی از دشمن ضربه خورد و بیژن جزنی و چند تن از رفقا دستگیر شدند(که در این یادداشت‌های مختصر، اشاره‌ای به جریانات مربوط به آن نمی‌شود. به امید آنکه خود رفقای مزبور روزی به این امر به طور مفصل بپردازند.)  افراد باقیمانده گروه با اینکه تجربیات بسیار اندکی از زندگی و مبارزه در کوه داشتند تصمیم گرفتند برای رستن از ضربه‌های دشمن، در صورت کوچک‌ترین خطری به کوه بزنند زیرا آنها همه به صورت علنی زندگی می‌کردند و امکان دسترسی دشمن به آنها آسان بود.

چنین ضرورتی خیلی زود احساس شد، پنج تن از رفقا[افشار، چوپانزاده، کیانزاد، صفاری و صفایی] و من به کوه رفتیم امّا زندگی در کوه دشوارتر از آن بود که ما تصورش را داشتیم زیرا بدون هیچ تدارک قبلی آن را آغاز کرده بودیم.

صفحه 11

قیمت: 30,000 تومان
پاکت خرید
حماسه سیاهکل
حماسه سیاهکل

لام

 بعد از پایان

بعد از پایان

می‌شود بعضی وقت‌ها هوای تازه را نه از پنجره‌های باز که از آدم‌های تازه گرفت. من یکی که فکر می‌کنم اگر روزی کنجکاوی‌ام را نسبت به آدم‌ها از دست بدهم دیگر نتوانم به‌راحتی جایگزین دیگری برای این هوس قدیمی‌ام پیدا کنم. خیلی وقت‌ها تیرم خطا می‌رود و هر کاری می‌کنم باز آدم مورد نظرم معمولی و غیرجذاب و شبیه هزاران نمونه‌ی دیگر باقی می‌ماند، اما از امتحان کردن خسته نمی‌شوم. تحت‌تاثیر همین میل بود که به خواهرزاده‌ی گرامی‌ام آیسان قول کمک دادم. از من خواسته بود با منظر بروم تبریز. بیشتر بخوان

لام

 گیله مرد

گیله مرد

18,000 تومان
 سه قطره خون

سه قطره خون

16,000 تومان
 شازده حمام

شازده حمام

80,000 تومان
 برادران كارامازوف (2جلدی)

برادران كارامازوف (2جلدی)

(تمام شد)