× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

محاکمه

نویسنده: فرانتس كافكا

وقتی ساعت نه ونیم شب به خانه ای که در آن زندگی می کرد رسید، در آستانه ی در باجوانکی روبه رو شد که با پاهای گشاد ایستاده بود و پیپ دود می کرد. بالفاصله پرسید:((شما کی هستید؟)) وچهره ی خود را به جوانک نزدیک کرد.

در هوای نیمه تاریک راهرو چیز زیادی دیده نمی شد. جوانک جواب داد:((آقای محترم من پسر سریدار هستم.))

صفحه28

قیمت: 33,000 تومان
پاکت خرید
محاکمه
محاکمه

لام

 خشم از زمین «واسع» خدا می‌روید

خشم از زمین «واسع» خدا می‌روید

با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی؛ چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. بیشتر بخوان

لام

 چگونه کمتر کار کنیم

چگونه کمتر کار کنیم

17,000 تومان
 به آواز باد گوش بسپار

به آواز باد گوش بسپار

(تمام شد)
 باغ آلبالو

باغ آلبالو

17,000 تومان
 رهبری سر الکس فرگوسن

رهبری سر الکس فرگوسن

45,000 تومان