× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

حفره ها

نویسنده: گروس عبدالملكیان

دیوانگی

پنهانت می کنم پشتِ پرده ها
زیرِ پوست
در کلمه
در دهان
پدیدار می شوی در ندیدارها
دست بر دهانت می گذارم
و پنهانت می کنم در مرگ
تابوت را می بندم
و تاریکیِ تو را
از تاریکی ی جهان جدا می کنم
خودم را می زنم به آن راه
که تو نیستی

ریشم بلند می شود
بلند می شوم
خودم را می زنم به بیداری
به خواب
که سخت است
نبضت مدام بگوید:
چرا؟
چرا؟
چرا؟
چرا؟
چرا؟
چرا؟

خودم را می زنم به خیابان های
شب های
سیگارهای
های های منی که از خلا پُر بود…
همین طور برای خودم می خندم
همین طور برای خودش اشک می آید
همین طورهاست
که دیوانگی پیراهن کلمه اش را پاره می کند
و گورت را می کند
می کند
می کند
می کند
می کند
می کند…

آب بیرون می زند

صفحه22

قیمت: 7,500 تومان
پاکت خرید
حفره ها
حفره ها

لام

 فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

چه كسی ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ؟ من مزه مزه اش کردم...زمان عین الکل است ...ثانیه ثانیه میسوزاند و می رود در عمق وجودت مست مست که شدیچشمهایت را باز میکنی و میبینی عمرت گذشتهو تو ماندی و خماری از دست رفتن یک عمر... بیشتر بخوان

لام

 از دیار حبیب

از دیار حبیب

6,000 تومان
 تنگسیر

تنگسیر

20,000 تومان
 آس و پاس در پاریس و لندن

آس و پاس در پاریس و لندن

30,000 تومان
 عشق سال های وبا

عشق سال های وبا

42,000 تومان