× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

لیلی و اختاپوس

نویسنده: استیو رولی

به عقب کشتی می‌روم و اسلحه کوسی‌کشی را آماده می‌کنم تا آب‌های پشت سرمان را هدف بگیرد. به لیلی نشان می‌دهم چطور با بینی‌اش جهت اسلحه را تغییر بدهد. چند تا از کلک‌هایی که درباره شلیک کردن بلدم را یادش می‌دهم. مثلا اینکه باید قنداق اسلحه را روی شانه‌اش بیاندازد و تنه اسلحه را به گونه‌اش بچسباند. بهش یاد می‌دهم چطور به هدف در حال حرکت شلیک کند. این کلک‌ها را از پدر ناتنی‌ام یاد گرفته‌ام که خودش یک پا این کاره است. لیلی گوش می‌کند و مصممانه سر تکان می‌دهد.

بیب! بیب!

ژرفاسنج متوجه چیزی در قسمت انتهایی کشتی شده. من دوباره به اتاقک برمی‌گردم و به لیلی می‌گویم: «پشت سرمونه و داره راست میاد سمتت.» می‌بینم که یکی از پنجه‌هایش را روی ماشه اسلحه کوسه کشی می‌گذارد. اختاپوس چهل فیت آن طرف‌تر است. سی. بیست. «آروم! آروم! آماده شو فرمان که دادم شلیک کنی.»

لیلی با دقت نشانه‌گیری می‌کند.

من سمت ژرفاسنج برمی‌گردم. ده فیت دیگر مانده.

لیلی برای آخرین بار با بینی‌اش نوک اسلحه را به اندازه یک تار مو جابه‌جا می‌کند.

نه! جایی! که! اختاپوس! هست! بلکه! جایی! که! قراره! باشه!

«آتش!»

ماشه را می‌کشد.

صفحه 204


قیمت: 25,000 تومان
پاکت خرید
لیلی و اختاپوس
لیلی و اختاپوس

لام

 خداحافظ گاری کوپر

خداحافظ گاری کوپر

وقتی دیدید یواش یواش می‌خواهید دختری را برای همیشه در بغل داشته باشید بدانید که وقتش رسیده که جا خالی کنید! من درسی ندارم به شما بدم اما این را از من داشته باشید: عشق دروغ نیست، چیز وحشت آوری نیست! به خلاف آنچه می‌گویند به فیلم‌های ترسناک هم شباهت ندارد. حقیقت دارد قشنگ غرق‌تان می‌کند ...
 بیشتر بخوان

لام

 كتابخانه ی عجیب

كتابخانه ی عجیب

26,000 تومان
 شوایک

شوایک

75,000 تومان
 ذهن فضول!

ذهن فضول!

26,900 تومان
 حماسه ی ویچر 3

حماسه ی ویچر 3

29,500 تومان