× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

بی سایگان

نویسنده: فرانسواز ساگان

فنی از او پرسید: «چند وقت است غذا نخورده‌ای؟» ادوارد چشم‌هایش را به چشم‌های او دوخت و گرما و مهربانی آن چشم‌ها او را غرق حق‌شناسی کرد. کمی شل شد. او زمان خیلی درازی را در تنهایی و ناراحتی سپری کرده بود، و فنی خیلی مهربان بود. برای اینکه گیر گلویش را باز کند، با عجله یک لیوان آبجو نوشید و جواب داد:

«دو روز.»

«بدون پول؟»

او سرش را به علامت تایید تکان داد. فنی اوقاتش تلخ شد.

«تو دیوانه‌ای ادوارد. حتما می‌دانی که در این خانه همیشه به روی تو باز است. هر وقت که دوست‌ داشتی بیا، بدون اینکه تا آخرین رمق‌هایت صبر کنی. این مسخره است.»

ادوارد با فریاد گفت: «من مسخره‌ام، و این را می‌دانم!»

صفحه 110


قیمت: 14,000 تومان
پاکت خرید
بی سایگان
بی سایگان

لام

 هجرت رفتن است

هجرت رفتن است

هجرت رفتن است، اما نه هر رفتنی. آن که هجرت می‌کند، همیشه دارد پشت سرش را نگاه می‌کند. به همین خاطر است که لغت هجرت، معنای دوری و فراق دارد. کسی که دور است، از انگارۀ مبداء خویش جدا نشده است و فاصله‌اش را هنوز با همان مبداء می‌سنجد. پس می‌شود گفت هجرت رفتن است اما دل و جان برکندن نیست. آن که هجرت می‌کند هرگز نتوانسته است از مبداء خود رها شود. خواه این مبداء، مبدائی مکانی باشد، خواه مبدائی مفهومی و نهادی. این دل در گروِ مبداء داشتن است که هجرت را از هم‌خانواده‌هایی مثل رحلت، کوچ و سفر متمایز می‌کند. آن که هجرت کرده پیوسته در «دور بودن» حضور دارد. بیشتر بخوان

لام

 بهار برایم كاموا بیاور

بهار برایم كاموا بیاور

16,000 تومان
 حرف هایی كه من باید می گفتم و...تو باید می شنیدی

حرف هایی كه من باید می گفتم و...تو باید می شنیدی

7,000 تومان
 عشق روی پیاده رو

عشق روی پیاده رو

12,000 تومان
 فلسفه مدرن فرانسه

فلسفه مدرن فرانسه

48,000 تومان