× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

فضیلت های ناچیز

نویسنده: ناتالیا گینزبورگ

من متعلق به خانواده ‌ای هستم که کفش‌های همه‌شان درست و حسابی بود. به طوری که مادرم مجبور بود سفارش کمدی بدهد مخصوص نگهداری کفش چندین جفت کفش داشت . زمانی که پیش آنها بر‌می گردم ، با دیدن کفش هایم فریادهایی می کشند‌، از سر خشم و درد. اما من می‌ دانم که با کفش‌های پاره هم می شود زندگی کرد . این‌جا ، در رم ، زمان آلمانی‌ها ، تنهابودم و فقط یک جفت کفش داشتم . اگر آن‌ها را به کفاش می دادم ، مجبور می شدم دو سه روز در خانه بمانم و این برایم نا ممکن بود.

صفحه 9

قیمت: 18,000 تومان
پاکت خرید
فضیلت های ناچیز
فضیلت های ناچیز

لام

 اجازه می فرمائید گاهی خواب شما را ببینم

اجازه می فرمائید گاهی خواب شما را ببینم

پنجشنبه‌ 14 اسفند ساعت 11 صبح من عاشق شدم. هوا ابری بود و همه‌ی باران‌های عالم سر من می‌ریخت. گفتن از آن روزی که عاشق شدم چه خوب است. مثل این است که روی زخمی را بخارانی، نه بیشتر. عشق مثل دامنی گر گرفته است، به هر طرف که می‌دوی شعله‌ورتر می‌گردی. چیزی به ظهر نمانده بود، تا سه شمردم و پنجره را باز کردم و ناگهان عاشق شدم. روزی که من عاشق شدم، عالم توفانی شد. بیشتر بخوان

لام

 ذهن فضول!

ذهن فضول!

26,900 تومان
 بازم کنارتم

بازم کنارتم

75,000 تومان
 استراتژی محصول

استراتژی محصول

33,000 تومان
 ترانه‌های پینک فلوید

ترانه‌های پینک فلوید

29,500 تومان