× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

سایکوسیس 4:48

نویسنده: سارا کین

در همۀ این ده سال او مُرده خواهد بود. زمانی که با او زندگی می‌کنم، زمانی که با او سَر می‌کنم، زمانی که بگذرد چند روزی، زمانی که دیگر به او فکر نکنم، او همچنان مُرده خواهد بود. زمانی که بانویی پیر شوم که حتی نام خویش را از یاد برده به‌سانِ جنازه‌ای متحرک در خیابان، او همچنان مُرده خواهد بود، او همچنان مُرده خواهد بود، او همچنان مُرده خواهد بود، و اینجا اکنون پایانی نفرین‌شده و من باید که تنها بِایستم

عشقِ من، عشقِ من، چرا تَرک کردی مرا؟

صفحه 29

قیمت: 15,000 تومان
پاکت خرید
سایکوسیس 4:48
سایکوسیس 4:48

لام

 شهر و خاطرات رونده

شهر و خاطرات رونده

سرعت تغییرات محیطی در کلان‌شهرها آنچنان است که هر آن ممکن است چیزی که به آن دل بسته‌ای یا به آن احساس تعلق می‌کنی دود شود و به هوا رود یا چهرۀ دیگری به خود گیرد. در این شرایط که تعلق و دلبستگی به چیزی ثابت غیرممکن است، مبدائی ساکن برای شهرنشین وجود ندارد و از این رو همیشه در زندگی روزمرۀ خودش هم احساس دورماندگی و هجرت می‌کند. در این یادداشت این دورماندگیِ مداوم را از نظر می‌گذرانیم و برایش از شعر نیما و بودلِر شاهد می‌آوریم. بیشتر بخوان

لام

 چرخ

چرخ

16,000 تومان
 اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌های همیشه بهار ساکنین کره ماه

اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌های همیشه بهار ساکنین کره ماه

7,000 تومان
 رویکردهایی به نظریه اجرا

رویکردهایی به نظریه اجرا

35,000 تومان
 اتاق عروس/ سهم زن

اتاق عروس/ سهم زن

20,000 تومان