× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

دوازده نت برای سکوت

نویسنده: کیوان صادقی

محبوبم! میان خورشیدهای همیشه زیبایی تو لنگری است

خورشیدی که از سپیده‌دم همه‌ی ستارگان بی‌نیازم می‌کند

نگاهت شکست ستمگری است

نگاهی که عریانی روح مرا از مهر جامه‌ای کرد بدان‌سان که کنونم

شب بی‌روزن هرگز چنان نماید که کنایتی طنزآلود بوده‌است

و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگری‌ست.

ادامه‌ی شعر را به خاطر نیاورد. قلبش، تند می‌زد. بغض، راه گلویش را بسته بود و پرده‌ی نازک اشک، چشمش را تار کرده بود. با پشت دست، اشکش را گرفت و زیر شعر نوشت:

آنکه بی‌فروغ چشمانت، روزش شبِ تار است.

عادل

صفحه 73

قیمت: 17,000 تومان
پاکت خرید
دوازده نت برای سکوت
دوازده نت برای سکوت

لام

 قسم به زیتون، قسم به انجیر

قسم به زیتون، قسم به انجیر

داستان‌های خیاوی بوی زادگاهش را می‌دهند. بوی جایی را که به زعم خودش و هم‌شهریانش «مرکز جهان است». نثرش ساده و بی‌تکلف است و از ذهنی کودکانه به انسان‌های جهان خود نگاه می‌کند، کودکی که به نگاهش هر تکه‌ای از جهان پرسش‌برانگیز است. داستان‌هایش هم حول و حوش پرسش‌های ساده‌ای می‌گذرد. این یادداشت دربارۀ مجموعه داستان او با نام «مردی که گورش گم شد» است. بیشتر بخوان

لام

 ارباب و بنده

ارباب و بنده

(تمام شد)
 ما را با برف نوشته اند

ما را با برف نوشته اند

21,000 تومان
 آهوانی

آهوانی

11,000 تومان
 قهوه ی سرد آقای نویسنده

قهوه ی سرد آقای نویسنده

36,000 تومان