× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

اولئانا

نویسنده: دیوید ممت

جان:   یه خلبان. داره با هواپیما پرواز می‌کنه. خلبان هواپیما رو هدایت می‌کنه. با خودش فکر می‌کنه: اوه، خدایا، ذهنم داره 

        بی‌هدف می‌پره! اوه خدایا! چه آدم نحس و کودنی‌ام من، که من، این همه بار رو تو زندگی‌ام به دوش می‌کشم، و اجازه 

        می‌دم حواسم پرت بشه. من چرا متولد شدم؟ و اون‌هایی که به من اعتماد می‌کنند چقدر احمقند،... و غیره و غیره، بعد

        می‌زنه و هواپیما رو داغون می‌کنه. 

کارول:   [مکث] اون فقط می‌تونست...

جان:   درسته.

کارول:   می‌تونست بگه:

جان:   برای یک لحظه تمرکزم رو از دست دادم 

صفحه 52

قیمت: 18,000 تومان
پاکت خرید
اولئانا
اولئانا

لام

 شهر و خاطرات رونده

شهر و خاطرات رونده

سرعت تغییرات محیطی در کلان‌شهرها آنچنان است که هر آن ممکن است چیزی که به آن دل بسته‌ای یا به آن احساس تعلق می‌کنی دود شود و به هوا رود یا چهرۀ دیگری به خود گیرد. در این شرایط که تعلق و دلبستگی به چیزی ثابت غیرممکن است، مبدائی ساکن برای شهرنشین وجود ندارد و از این رو همیشه در زندگی روزمرۀ خودش هم احساس دورماندگی و هجرت می‌کند. در این یادداشت این دورماندگیِ مداوم را از نظر می‌گذرانیم و برایش از شعر نیما و بودلِر شاهد می‌آوریم. بیشتر بخوان

لام

 شازده كوچولو

شازده كوچولو

8,000 تومان
 حرمسرای قذافی

حرمسرای قذافی

48,500 تومان
 خاطرات یک دروغگو

خاطرات یک دروغگو

14,500 تومان
 مرغ دریایی

مرغ دریایی

10,000 تومان