× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

حالا بی حساب شدیم

نویسنده: وودی آلن

پیغامی به من محول شده است که بایذ آن را به یک ژنرال برسانم. می‌پرم روی اسب و شروع به تاختن می‌کنم. هر چه بیشتر می‌تازم، مقر فرماندهی ژنرال دور و رورتر می‌شود. دست آخر هم یک پلنگِ سیاهِ غول‌پیکر جَلدی می‌پرد روی هیکلم و قلب و مخم را با ولعِ تمام نوش‌جان می‌کند. این ماجرا کلاً گند می‌زند به بعدازظهرم. انگار هرچه تلاش کنم، نمی‌توانم ژنرال را بگیرم. حالا در دوردست‌ها ژنرال را می‌بینم که با یک تا پیژامه و در حال فرار رو به دشمنانش بی‌وقفه می‌گوید:«جوزِ هندی!»

صفحه 55

قیمت: 22,000 تومان
پاکت خرید
حالا بی حساب شدیم
حالا بی حساب شدیم

لام

 کمی وقت‌گذرانی با مرگ

کمی وقت‌گذرانی با مرگ

«امروز با اینکه مزدوران خود‌فروخته ژنرال آرویو به ما شبیخون زدند و تقریبا نیمی از افراد را قتل‌عام کردند، در مجموع روز بسیار خوبی بود.»  بیشتر بخوان

لام

 خدمتکار و پروفسور

خدمتکار و پروفسور

17,500 تومان
 متل ماه عسل

متل ماه عسل

18,000 تومان
 از طهران تا پطرزبورغ و از پترزبورگ تا تهران

از طهران تا پطرزبورغ و از پترزبورگ تا تهران

40,000 تومان
 اینقدر عصبانی نباش!

اینقدر عصبانی نباش!

(تمام شد)