× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

خفاش

نویسنده: یو نسبو

هری چراغ گردان آبی را بر سقف خودرو گذاشت و پشت فرمان نشست. وقتی از پیچ‌ها می‌گذشت صدای باد به شدت در خودرو می‌پیچید. سپس، سکوت. میلۀ کج‌شدۀ حصار. اتاق بیمارستان. گل‌ها. قاب عکس در حال اعوجاج داخل راهرو...

هری از خواب پرید و نشست. باز هم کابوس همیشگی. چهار صبح بود. می‌خواست دوباره بخوابد، اما ذهنش، که با قاتل مجهول‌الهویۀ اینگر هالتر درگیر بود، نمی‌گذاشت.

صفحه 45

قیمت: 51,000 تومان
پاکت خرید
خفاش
خفاش

لام

 اجازه می فرمائید گاهی خواب شما را ببینم

اجازه می فرمائید گاهی خواب شما را ببینم

پنجشنبه‌ 14 اسفند ساعت 11 صبح من عاشق شدم. هوا ابری بود و همه‌ی باران‌های عالم سر من می‌ریخت. گفتن از آن روزی که عاشق شدم چه خوب است. مثل این است که روی زخمی را بخارانی، نه بیشتر. عشق مثل دامنی گر گرفته است، به هر طرف که می‌دوی شعله‌ورتر می‌گردی. چیزی به ظهر نمانده بود، تا سه شمردم و پنجره را باز کردم و ناگهان عاشق شدم. روزی که من عاشق شدم، عالم توفانی شد. بیشتر بخوان

لام

 آس و پاس در پاریس و لندن

آس و پاس در پاریس و لندن

30,000 تومان
 شب پره ها

شب پره ها

45,900 تومان
 قمارباز

قمارباز

(تمام شد)
 داستان من

داستان من

55,000 تومان