× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ذهنِ ذن، ذهن آغازگر

نویسنده: شونریو سوزوکی

برای شاگرد استاد سوزوکی این کتاب ذهنِ استاد خواهد بود-نه ذهن عادی یا شخصی او، بلکه ذهنِ ذن او، ذهن معلمش کاهن اعظم گیوکوجون سو-آن، ذهن مُرشد دوگِن، ذهن کل زنجیرۀ-گسسنه یا پیوسته، تاریخی یا اسطوره‌ایِ-معلمان، پیران، راهبان و غیر‌راهبان از زمان بودا تا به امروز، و ذهن خود بودا، ذهن تمرین ذن خواهد بود. بااین‌حال این کتاب برای اغلب خوانندگان نمونه‌ای است از شیوۀ حرف‌زدن و درس‌دادن یک معلم ذن. 

صفحه 19

قیمت: 28,000 تومان
پاکت خرید
ذهنِ ذن، ذهن آغازگر
ذهنِ ذن، ذهن آغازگر

لام

 سمفونی مردگان

سمفونی مردگان

عادت کر‌ده‌ایم هر روز دوش بگیریم، اما یادمان می‌رود که ذهنمان هم به دوش نیاز دارد. گاهی با یک غزل حافظ می‌شود دوش ذهنی گرفت و خوابید. بیشتر بخوان

لام

 ساختار روان شناختی فاشیسم

ساختار روان شناختی فاشیسم

12,000 تومان
 آینده خود را خلق كنید

آینده خود را خلق كنید

24,000 تومان
 اثر انگشت

اثر انگشت

12,000 تومان
 راه نفوذ بر دلها (قدرت جاذبه)

راه نفوذ بر دلها (قدرت جاذبه)

9,000 تومان