× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گلستان هنر 12 (محمدصادق)

نویسنده: یعقوب آژند

محمدصادق،علاوه بر اجرای پروژه‌های دیوارنگاری، پیکرنگاری‌هایی هم از کریم‌خان و سایر درباریان سلسلۀ زندیه انجام می‌دهد که امروزه در مجموعه‌های خصوصی و موزه‌ها نگه‌داری می‌شود. از جملۀ این پیکرنگاری‌ها چندتابلو از کریم‌خان زند در حال کشیدن قلیان است که یکی از آنها را در حدود 1193_1183هـ.ق. کشیده است و امروزه در «موزۀ لوور» پاریس نگه‌داری می‌شود.

صفحه 12

قیمت: 10,000 تومان
پاکت خرید
گلستان هنر 12 (محمدصادق)
گلستان هنر 12 (محمدصادق)

لام

 شهر و خاطرات رونده

شهر و خاطرات رونده

سرعت تغییرات محیطی در کلان‌شهرها آنچنان است که هر آن ممکن است چیزی که به آن دل بسته‌ای یا به آن احساس تعلق می‌کنی دود شود و به هوا رود یا چهرۀ دیگری به خود گیرد. در این شرایط که تعلق و دلبستگی به چیزی ثابت غیرممکن است، مبدائی ساکن برای شهرنشین وجود ندارد و از این رو همیشه در زندگی روزمرۀ خودش هم احساس دورماندگی و هجرت می‌کند. در این یادداشت این دورماندگیِ مداوم را از نظر می‌گذرانیم و برایش از شعر نیما و بودلِر شاهد می‌آوریم. بیشتر بخوان

لام

 گلستان هنر 20 (خلیل‌الله پادشاه قلم)

گلستان هنر 20 (خلیل‌الله پادشاه قلم)

17,000 تومان
 بوستان هنر 1 (ابوالقاسم لاریجانی)

بوستان هنر 1 (ابوالقاسم لاریجانی)

10,000 تومان
 گلستان هنر 22 (محمد باقر)

گلستان هنر 22 (محمد باقر)

14,000 تومان
 گلستان هنر 21 (محمد هادی)

گلستان هنر 21 (محمد هادی)

14,000 تومان