× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

برند رهبری در سازمان

نویسنده: دیوید اولریچ نورمن اسمال وود

نتیجه گیری

برند رهبری یک ورزش تیمی است. برند رهبری مستلزم آن است که افراد در سرتاسر سازمان استعدادها و مسوولیت پذیری‌های فردی داشته باشند؛ ولی به‌صورت یک تیم با هم کار کنند، تا برند رهبری ایجاد شود. هیات‌های مدیره بر فرآیند تشکیل برند رهبری نظارت می‌کنند. مدیرعامل‌ها و مدیران ارشد برند را متبلور می‌سازند و مدیریت می‌کنند. مدیران ارشد سرتاسر سازمان برند را در اعمال روزمره‌ی خود نشان می‌دهند و با سرمایه‌گذاری در نسل بعدی رهبران برای شرکت، تبدیل به رهبران تولیدکننده می‌شوند. کارشناسان عمومی منابع انسانی، توسعه‌ی برند رهبری را مربیگری، تسهیل، و معماری می‌کنند. کارشناسان تخصصی منابع انسانی بینش‌های خاص یادگیری ارائه می‌کنند که انتظارات مشتریان را تبدیل به صفات و نتایج رهبری می‌کنند. این تیم یکپارچه حول یک تعهد مشترک، یعنی پل زدن بین انتظارات مشتریان و رفتارهای کارکنان از طریق برند رهبری، گرد می‌آیند.

صفحه 276


قیمت: 32,000 تومان
پاکت خرید
برند رهبری در سازمان
برند رهبری در سازمان

لام

 هجرت رفتن است

هجرت رفتن است

هجرت رفتن است، اما نه هر رفتنی. آن که هجرت می‌کند، همیشه دارد پشت سرش را نگاه می‌کند. به همین خاطر است که لغت هجرت، معنای دوری و فراق دارد. کسی که دور است، از انگارۀ مبداء خویش جدا نشده است و فاصله‌اش را هنوز با همان مبداء می‌سنجد. پس می‌شود گفت هجرت رفتن است اما دل و جان برکندن نیست. آن که هجرت می‌کند هرگز نتوانسته است از مبداء خود رها شود. خواه این مبداء، مبدائی مکانی باشد، خواه مبدائی مفهومی و نهادی. این دل در گروِ مبداء داشتن است که هجرت را از هم‌خانواده‌هایی مثل رحلت، کوچ و سفر متمایز می‌کند. آن که هجرت کرده پیوسته در «دور بودن» حضور دارد. بیشتر بخوان

لام

 پریچهر

پریچهر

39,900 تومان
 احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

10,000 تومان
 کنترل ذهن

کنترل ذهن

45,900 تومان
 سایه ات را مالک شو

سایه ات را مالک شو

10,000 تومان