× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

کارما

نویسنده: دو زانتاماتا

فرض کنید و کشاورز هستید و زمین مزروعی بسیار بزرگ خریده اید. هر روز روی زمینتان کار می‌کنید، کود می‌دهید، و البته، منتظر می‌مانید. محصولتان عالی است. اما درست روز قبل از درو، طوفانی سهمگین در می‌گیرد و کل محصولات را نیست و نابود می‌کند.

اولین واکنش شما ممکن است این باشد که احساس کنید کل زحماتتان بر باد رفت.

صفحه12

قیمت: 20,000 تومان
پاکت خرید
کارما
کارما

لام

 هجرت در مکان سکونت در زبان

هجرت در مکان سکونت در زبان

خانواده‌اش بنگالی بودند و ساکن انگلستان، جومپا در لندن به دنیا آمد و سه ساله بود که خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کردند. مادر جومپا اما پس از دوبار مهاجرت، حاضر به پذیرفتن فرهنگ ینگۀ دنیا نبود. با سرسختی در برابر کنار گذاشتن ساری، تغییر عادات غذایی و رفتاری مقاومت می‌کرد، برای مادر او، آمریکایی‌شدن و حتی شبیه آمریکایی‌ها شدن شکستی تمام عیار بود. بیشتر بخوان

لام

 کارما

کارما

20,000 تومان