× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

زنان تروا

نویسنده: اوریپید

(صحنه فضایی باز در بیرون باروی شهرِ تسخیر شده ترواست. بر صحنه، دیوار های شهر، و در برابر آن دیوارها شاید سه کومه یا خیمه است که زنان اسیری را در خود جای داده‌اند که تنها جان به در بُردگانِ این شهرِ مغلوب‌اند. چند زن اسیر، به شهبانو هِکوب که حالا برده‌ایست که موهایش را از ته زده‌اند و جامه‌ای ژنده بر تن دارد یاری می‌دهند تا از کومۀ میانی به میانۀ صحنه بیاید که در آنجا بی‌هوش می‌شود. این زنان نیز جامه‌هایی همانند هکوب بر تن دارند. پس از مکثی کوتاه، پوزِویدون، از بالای دیوار های شهر یا از کنار صحنه به درون می‌آید.)

صفحه11

قیمت: 9,000 تومان
پاکت خرید
زنان تروا
زنان تروا

لام

 هجرت، محکومیت و تبعید، برای سرگردانان در وطن

هجرت، محکومیت و تبعید، برای سرگردانان در وطن

«من اینک به ضد تو هستم و در میان تو به نظر امت‌ها داوری خواهم نمود. و با تو به سبب جمیع رجاساتت کاری خواهم کرد که پیش از این نکرده باشم و مثل آنها هم دیگر نخواهم کرد. بنابراین پدران در میان تو پسران را خواهند خورد و پسران پدارنشان را و بر تو داوری‌ها نموده، تما بقیت را به‌سوی هر باد پراکنده خواهم ساخت بیشتر بخوان

لام

 زنان سیبیلو و مردان بی ریش

زنان سیبیلو و مردان بی ریش

(تمام شد)
 خمی از شراب ربانی

خمی از شراب ربانی

48,000 تومان
 استایل

استایل

65,000 تومان
 آرزوهای بزرگ

آرزوهای بزرگ

48,000 تومان