× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

فلسفه تنهایی

نویسنده: لارس اسونسن

در حقیقت ما همیشه دقیقاً نمی دانیم وضعیت عاطفیمان چیست. بعضی احساسات شرم آور محسوب می شوند، و ما در حضور دیگران از اقرار به آنها اکراه داریم. اغلب حتی پیش خودمان هم اقرارشان نمی کنیم. اینکه تنهایی مایه خجالت و شرمندگی فرد می شود امری قدیمی و ریشه دار است. در فصل هشت دوباره به این موضوع باز می گردیم .تهایی به مثابه ی گونه ای احساس، نشان می دهد زندگی اجتماعی مان رضایت بخش نیست،و این حس و حال رنج آور وقتی در اجتماع آشکار شود شدید تر هم می شود.

صفحه48 

قیمت: 35,000 تومان
پاکت خرید
فلسفه تنهایی
فلسفه تنهایی

لام

 هجرت رفتن است

هجرت رفتن است

هجرت رفتن است، اما نه هر رفتنی. آن که هجرت می‌کند، همیشه دارد پشت سرش را نگاه می‌کند. به همین خاطر است که لغت هجرت، معنای دوری و فراق دارد. کسی که دور است، از انگارۀ مبداء خویش جدا نشده است و فاصله‌اش را هنوز با همان مبداء می‌سنجد. پس می‌شود گفت هجرت رفتن است اما دل و جان برکندن نیست. آن که هجرت می‌کند هرگز نتوانسته است از مبداء خود رها شود. خواه این مبداء، مبدائی مکانی باشد، خواه مبدائی مفهومی و نهادی. این دل در گروِ مبداء داشتن است که هجرت را از هم‌خانواده‌هایی مثل رحلت، کوچ و سفر متمایز می‌کند. آن که هجرت کرده پیوسته در «دور بودن» حضور دارد. بیشتر بخوان

لام

 در برابر استبداد

در برابر استبداد

15,000 تومان
 دوستی با خدا

دوستی با خدا

35,000 تومان
 پس از تو

پس از تو

37,000 تومان
 پروفسور

پروفسور

48,000 تومان