× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

خواب آشفته نفت (از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی)

نویسنده: محمدعلی موحد

تقریبا یک هفته پس از کودتا بسیاری از امرا و افسران بلندپایه مانند سرلشکر عبدالله هدایت و سرلشکر مهدیقلی علوی‌مقدم و سرلشکر عباس گرزن و سرلشکر نصر‌الله مقبلی که دکتر مصدق آنان را بازنشسته کرده بود به کار دعوت شدند. سرلشکر هدایت به وزارت جنگ رسید و دیگران نیز به مشاغل و مقامات مهم منصوب گردیدند. سرلشکر عبدالحسین حجازی که در بازداشت بود به فرماندهی دانشگاه جنگ انتصاب یافت. همه افسران نیروهای نظامی و انتظامی که در فعالیت بر ضد مصدق شرکت داشتند به‌نوعی ترفعی درجه و ارتقا مقام پیدا کردند. خود زاهدی نیز درجه سپهبدی گرفت.

صفحه 64 جلد 3


قیمت: 110,000 تومان
پاکت خرید
خواب آشفته نفت (از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی)
خواب آشفته نفت (از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی)

لام

 بعد از پایان

بعد از پایان

می‌شود بعضی وقت‌ها هوای تازه را نه از پنجره‌های باز که از آدم‌های تازه گرفت. من یکی که فکر می‌کنم اگر روزی کنجکاوی‌ام را نسبت به آدم‌ها از دست بدهم دیگر نتوانم به‌راحتی جایگزین دیگری برای این هوس قدیمی‌ام پیدا کنم. خیلی وقت‌ها تیرم خطا می‌رود و هر کاری می‌کنم باز آدم مورد نظرم معمولی و غیرجذاب و شبیه هزاران نمونه‌ی دیگر باقی می‌ماند، اما از امتحان کردن خسته نمی‌شوم. تحت‌تاثیر همین میل بود که به خواهرزاده‌ی گرامی‌ام آیسان قول کمک دادم. از من خواسته بود با منظر بروم تبریز. بیشتر بخوان

لام

 تختخوابت را مرتب کن

تختخوابت را مرتب کن

12,000 تومان
 پریچهر

پریچهر

39,900 تومان
 نامه های سیمین دانشور و جلال آل احمد - جلد اول

نامه های سیمین دانشور و جلال آل احمد - جلد اول

27,000 تومان
 چراغ ها را من خاموش می کنم

چراغ ها را من خاموش می کنم

29,500 تومان