× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

جابه جا کردن صندلی ها

نویسنده: رسول یونان

نحوه استفاده از زبان خیلی مهم است. زبان باید در راستای محتوا حرکت کند. تغییر دادن محتوا به سود زبان موجب رنگ‌باختگی سوژه و معناباختگی می‌شود. هر سوژه‌ای باید زبان خاص خودش را داشته باشد. «اینگه بورگ باخمن» یک نمایشنامه رادیویی دارد به نام خدای خوب مانهاتان؛ موضوع نمایشنامه عشق است، اما از آنجایی که این عشق عشقی کم‌اهمیت و بی‌محتواست، نویسنده با زبانی ساده و سطحی آن را به نگارش درآورده است. مثلا اگر او با یک زبان پیچیده و دشوار به سراغ این موضوع می‌رفت، خواه‌ناخواه این نمایشنامه موفقیت فعلی را نداشت. باید همواره در نظر داشت که زبان واقع‌ساز نیست، جزو ابزار واقع‌سازی است و کلمه کنش یا فونکسیونی است در برابر پدیده‌های مادی و معنوی.


قیمت: 12,000 تومان
پاکت خرید
جابه جا کردن صندلی ها
جابه جا کردن صندلی ها

لام

 احتیاط کنید سرتان به لوستر نخورد

احتیاط کنید سرتان به لوستر نخورد

مرد، او را خیلی تنها گذاشته بود. شب‌ها و روزهای بی‌شماری را تک و تنها در این خانه دورافتاده سپری کرده بود. مرد همیشه با دوستانش بود و طوری با او برخورد می‌کرد که انگار وجود ندارد. بیشتر بخوان

لام

 از دو كه حرف می زنم از چه حرف می زنم

از دو كه حرف می زنم از چه حرف می زنم

(تمام شد)
 آتایا

آتایا

12,000 تومان
 دختری در قطار

دختری در قطار

27,500 تومان
 مامور های اعدام

مامور های اعدام

15,000 تومان