× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

غرب زدگی

نویسنده: جلال آل احمد

بله. جبر مصرف ماشین، شهرنشینی می‌آورد و این شهرنشینی چنانچه گذشت، دنباله‌ای است از کنده شدن از زمین. برای این‌ که به شهری مهاجرت کنی باید از ملک آبااجدادی کَنده شوی، یا از ده اربابی بگریزی، یا از سرگردانی ایل خسته بشوی و فرار کنی. و این است نخستین تضادی که حاصل غرب‌زدگی ما است. برای این که دعوت ماشین را به شهرنشینی اجابت کنی، مردم را از دهات بنه کن به شهر می‌فرستی که نه کاری برای تازه واردها دارد، نه مسکن و مأوایی و در حالی که خود ماشین پا به ده هم باز کرده است. و گرچه هر ماشین جای دَه تا آدم و «ورزو» را می‌گیرد، اما در ده نیز ماشین بی‌نیاز از خدمتکار نیست. و خدمتکار فنی. و این را از کجا می‌آوری؟ می‌بینید که بدجوری خر تو خر شده است!

صفحه 70


قیمت: 14,000 تومان
پاکت خرید
غرب زدگی
غرب زدگی

لام

 هر آدمی سنگی است بر گور پدر خویش

هر آدمی سنگی است بر گور پدر خویش

داستانی فراتر از یک زندگی نامه از درون حقیقتی به نام بی فرزندی... بیشتر بخوان

لام

 از دو كه حرف می زنم از چه حرف می زنم

از دو كه حرف می زنم از چه حرف می زنم

(تمام شد)
 غرب غم زده

غرب غم زده

14,000 تومان
 تونل

تونل

26,000 تومان
 ظلمت در نیمروز

ظلمت در نیمروز

(تمام شد)