× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مثنوی معنوی

نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)

گفت پیغمبر ز سرمای بهار           تن مپوشانید یاران!زینهار!

زآنکه با جانِ شما آن می‌کند          که آن بهاران با درختان می‌کند

لیک بگریزید از سردِ خزان          که آن کند که او کرد با باغ و رزان 

راویان این رابطه به ظاهر برده‌اند   هم بر آن صورت قناعت کرده‌اند

صفحه95

قیمت: 130,000 تومان
پاکت خرید
مثنوی معنوی
مثنوی معنوی

لام

 اسطرلاب حق

اسطرلاب حق

سخن سایه حقیقت است و فرع حقیقت. چون سایه جذب کرد، حقیقت به طریق اولی بود. خود سخن بهانه است. آدمی را با آدمی آن جزو مناسب جذب می‌کند نه سخن. بیشتر بخوان

لام

 تو را دوست دارم چون نان و نمک

تو را دوست دارم چون نان و نمک

12,000 تومان
 برادران سیسترز

برادران سیسترز

25,000 تومان
 مثل خون در رگ های من

مثل خون در رگ های من

(تمام شد)
 درباب حکمت زندگی

درباب حکمت زندگی

34,000 تومان