× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ضیافت

نویسنده: افلاطون

از این رو ممکن است دوستی و محبتی که نثار آنها شده بیهوده به هدر رود. نیک‌مردان خود به این قاعده عمل می‌کنند، ولی عاشقان دون‌پایه و فرومایه را باید قانون به اجبار مانع گردد. چنانکه جلوگیری می‌کنیم تا مردان به زنان هر جایی تعلق‌خاطر پیدا نکنند. و عاشقان فرومایه چون از راه درست منحرف می‌گردند، موجب بدنامی عشق می‌گردند به حدی که حتی بعضی کسان جرات می‌کنند بگویند که کمر به خدمت عشق بستن ننگ است. اما هر کاری که با نظم عمومی و رسوم و آداب مطابقت داشته و از روی پرهیزگاری باشد، هرگز سزاوار ملامت نتواند بود.

صفحه 66


قیمت: 22,000 تومان
پاکت خرید
ضیافت
ضیافت

لام

 رویای تبت

رویای تبت

شیوا! بلند شو که گند زدی. همیشه من گند می‌زنم، ایندفعه نوبت توست. کی باور می‌کرد شیوای متین و معقول این کار را بکندو یک لحظه انگار همه زیر فلاش دوربین خشکمان زد. حالا می‌فهمم که همه یک جور تعجب نمی‌کنند. بیشتر بخوان

لام

 تنگسیر

تنگسیر

20,000 تومان
 گشتی در موزه کمونیسم

گشتی در موزه کمونیسم

18,000 تومان
 به آواز باد گوش بسپار

به آواز باد گوش بسپار

28,000 تومان
 چراغ ها را من خاموش می کنم

چراغ ها را من خاموش می کنم

29,500 تومان